Informatie voor verwijzers

Ervaringsgericht is een praktijk waar direct toegankelijke psychologische zorg geboden wordt.  De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen die gericht zijn op het  beleven van wat je voelt, denkt en doet. Want niet alles wat je voelt is rechtstreeks in taal uit te drukken. Psychische problemen uiten zich op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door spanning in je lijf, zorgelijke gedachten of moeite met het uiten van je emoties. Het is van groot belang om contact te maken met lichamelijk en emotioneel gevoelde ervaringen en deze een betekenis te geven in je leven. Wanneer je geen contact maakt met wat je voelt of wanneer wat je voelt je helemaal overspoeld, dan kan dat leiden tot niet kloppende gedachten en aangepast gedrag. Je leidt je leven niet meer zoals je dat zou willen, maar bent voortdurend bezig om je aan te passen, om moeilijkheden te vermijden, al je energie te stoppen in overleven, jezelf te verdoven of je rent van probleem naar probleem. Je kunt dan het gevoel hebben alle controle over je eigen leven kwijt te zijn.  In de ervaringsgerichte therapie pakken we de problemen aan op al deze verschillende niveaus. Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken. Door er samen over te praten, én door het doen van oefeningen. Met deze nieuwe kennis ga je op zoek naar andere manieren van omgaan met datgene wat jij moeilijk vindt en wat past bij wat jij wilt in het leven.

Doelgroep

Ervaringsgericht is een behandelcentrum waar eerstelijns psychologische zorg geboden wordt. De doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren en volwassenen die hulp nodig hebben bij het omgaan met problemen die zij ervaren in het (dagelijks) leven; thuis, op school, op het werk of in de relatie.  Deze problemen kunnen voortkomen uit een psychiatrische aandoening of uit een combinatie van factoren leidend tot een psychologische inflexibiliteit en hierbij niet over voldoende copingstrategieën beschikken om hier zelf mee om te gaan.

 

Speerpunten van behandeling bij Ervaringsgericht zijn:

 • Emotieregulatie
 • Hanteren van spanning
 • Omgaan met angst
 • Verwerking van trauma en/of verlies
 • Prikkelverwerking
 • Hoogsensitiviteit
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

  Vooral voor kinderen, jongeren en volwassenen dus die: 

 • Negatief over zichzelf denken
 • Angstklachten hebben
 • Snel overprikkeld zijn
 • Veel hebben meegemaakt
 • Niet goed kunnen omgaan met hun emoties, bijvoorbeeld overspoeld zijn, of juist weinig voelen, overschreeuwen, of wanneer binnen- en buitenkant niet met elkaar overeenkomen.
 • Zich erg gespannen voelen
 • Lichamelijke klachten hebben zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Slecht begrepen worden omdat het gedrag wat ze laten zien niet in overeenstemming is met de onderliggende gevoelens en behoeften
 • Moeite hebben voor zichzelf op te komen
 • Problemen ervaren in de interactie met de ander

We bieden verschillende ervaringsgerichte werkvormen aan in combinatie met of ondersteund door orthopedagogie. We kiezen de ingang die past bij de cliënt en helpend is bij de problematiek. 

Er zijn veel mogelijkheden die afgestemd worden op de persoon en wat er nodig is om bijvoorbeeld inzicht te krijgen, of te leren op een andere manier te reageren op lastige situaties. Je leert door te ervaren, je kunt steeds maar weer uitgelegd krijgen hoe iets werkt, maar het kwartje valt pas wanneer je het zelf beleeft. Ervaren betekent, doen, beleven, voelen en bij jezelf ontdekken. De verschillende behandelvormen in de praktijk zijn:

 • Experiëntiële therapie
 • Orthopedagogie
 • Cognitieve Gedragstherapie – Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Schematherapie
 • Dramatherapie 
 • Beeldende therapie (creatieve therapie)
 • Mindfulness
 • Emotiegerichte therapie

Vragen of verwijzen?

Contact

Praktisch

Cliënten van Behandelcentrum Ervaringsgericht worden verwezen door huisartsen, samenwerkende psychotherapeuten of andere hulpverleners en zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg. Ook kun je op eigen initiatief je aanmelden, of  wordt er doorverwezen via de gemeentelijke toegang.

Aanmelden algemeen volwassenen

Wanneer je je aanmeldt bij de praktijk, volgt er als eerste een intakegesprek. In dit gesprek vertel je wat de klachten of problemen zijn waarvoor je je bij de praktijk hebt aangemeld. Samen met de therapeut breng je de problematiek in kaart. Wanneer nodig kan hiervoor ook gebruik worden gemaakt van psychologische tests en/of vragenlijsten. In dit gesprek bekijken we samen wat de meest geschikte vorm van behandeling zal zijn voor de in dit gesprek gestelde behandeldoelstelling(en).

De behandelovereenkomst

Na deze eerste afspraak verwerkt de therapeut alle gegevens in een behandelovereenkomst. Hierin staan de verzamelde gegevens en de afspraken die tussen jou als cliënt en de behandelaar gemaakt worden. Voorafgaande aan de start van de behandeling kun je deze rustig doorlezen en ondertekenen. Zo kunnen er achteraf geen misverstanden ontstaan over de rechten en plichten die voortkomen uit het contact tussen hulpverlener en cliënt.

De behandelsessies

Een behandelsessie bestaat uit meer dan alleen “het praten over”. De therapie is ervaringsgericht en dat betekent onder andere dat het gesprek een onderdeel is van behandeling naast andere werkvormen. De behandeling bestaat daarnaast dus ook uit het doen van verschillende ervaringsgerichte oefeningen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan rollenspel, werken met houding en lichaamstaal, tekenen, aandachtsgerichte oefeningen en opdrachten op papier uitwerken om je gedachten te ordenen.  

Behandelcentrum ervaringsgericht heeft contracten met de gemeenten:

 • Apeldoorn
 • Voorst
 • Zutphen 
 • Brummen
 • Lochem
 • Hattem
 • Epe
 • Heerde

 

Contactgegevens:

Koning Lodewijklaan 24a                                                                                              7314 GG Apeldoorn

 

We hebben op onze nieuwe locatie de beschikking over drie behandelruimtes en een ontmoetingsruimte. We hebben een eigen entree en voldoende parkeerplekken. De locatie is goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer.

 • Naast het behandelcentrum starten we ook een moeder en babycentrum op dezelfde locatie – OerZacht; Begeleiding, kennisoverdracht en ontmoeting voor zwangeren en moeders van baby’s/ kleine kinderen

 

Algemeen emailadres:                   info@ervaringsgericht.nl

Algemeen telefoonnummer:         055- 7853443

 

 

Melanie Visscher

Eigenaar en behandelaar 

 • Experiëntiële therapie
 • Cognitieve Gedragstherapie – Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Schematherapie
 • Dramatherapie
 • Mindfulness
 • Emotiegerichte therapie

info@ervaringsgericht.nl

 

Mendy Moorman

Behandelaar, inhoudelijke ondersteuning praktijkvoering

 • Orthopedagoog

mendy@ervaringsgericht.nl

Werkdagen:

Maandag en Donderdagochtend

 

Carlijn Blom

Behandelaar

 • Beeldende therapie 

Werkdagen:

Maandag, donderdagochtend en vrijdag

carlijn@ervaringsgericht.nl

 

Heleen van Putten

Behandelaar

 • Dramatherapeut

Werkdagen:

Maandag, dinsdag, donderdag

heleen@ervaringsgericht.nl

 

Route verwijzing en overzicht behandeling

 

 1. Verkenning – email of telefonisch overleg over mogelijke verwijzing – Verwijzer neemt contact op met ervaringsgericht
 2. Passende indicatie? – Wanneer de indicatie passend is dan krijgt de verwijzer dit direct (binnen een week) te horen met het verzoek om aanvullende informatie:
  1. Verwijzing door medisch specialist
  2. BSN, geboortedatum, volledige naam
  3. emailadres ouders/ verzorgers
  4. eventueel aanvullende informatie die behulpzaam kan zijn bij de behandeling (bv onderzoeken)
 3. DVO – Ervaringsgericht doet een verzoek tot een dienstverleningsopdracht bij de betreffende gemeente
 4. Aanmeldoverleg – Ervaringsgericht behandelt de verwijzing binnen haar eigen wekelijkse aanmeldoverleg; we bespreken de casus en bekijken bij wie, op welke termijn en welke methode passend is. Zo bepalen we wie de intake gaat doen en mogelijk de behandeling,  in de intake zelf is er nog gelegenheid om samen met de ouders en de jeugdige te kijken wat de voorkeuren en mogelijkheden zijn.
 5. Uitnodiging intake – Jeugdige en ouders worden per email uitgenodigd voor een intakegesprek. Ouders en/ of jeugdige vullen ons intakeformulier in, onderdeel is een schriftelijke toestemming van ouders/ verzorgers
 6. Intakegesprek,  we maken oa afspraken over de vorm en frequentie van de behandeling
 7. Behandelplan -Samen met onze orthopedagoge ontwerpen we het behandelplan
 8. Bericht naar verwijzer met daarin het voorgenomen behandeltraject en gemaakte afspraken over eventueel periodiek overleg, afstemming  met verwijzende instelling of afspraken over de volledige overdracht van de client.
 9. Start behandeling
 10.  6-8 weekse evaluatiemomenten met ouders/ verzorgers
 11. Zo nodig ouderbegeleiding naast de behandeling van de jeugdige
 12. Afsluiting

 

Behandelcentrum Ervaringsgericht staat voor:

 

 • Kwaliteit
 • Betrokkenheid
 • Gericht op de beleving en doorleving
 • Transparantie
 • Gebruikmakend van de nieuwste inzichten in de cognitieve gedragstherapie en psychotherapie
 • Persoonlijk en intensief
 • E-consults als aanvulling 
 • Wetenschappelijk getoetste methoden
 • Behandeling op maat
 • Thuisondersteunende opdrachten en psycho-educatie 
 • Ervaringsgericht, verbale en non-verbale interventies
 • Hoge cliënttevredenheid
 • Cliënt heeft de regie over eigen behandeling 

 

Waarom ervaringsgericht?

 

Een emotionele ervaring, waarvan je er talrijke opdoet, wordt in je hersenen op verschillende niveaus opgeslagen. Je kunt dan denken aan zintuiglijke indrukken, lichaamsbeleving, emoties, eerdere ervaringen die je hebt opgedaan, die ‘horen’ bij de nieuwe ervaring en cognities. Dit totaalpakket van indrukken en beleving is niet rechtstreeks in taal uit te drukken. Wanneer je in therapie wilt werken aan nieuwe manieren van ‘omgaan met…’, is het vaak niet voldoende om enkel door middel van taal te werken aan de problemen. Het moet ook over de volle breedte van de opgedane ervaringen worden opgepakt en aangepakt. Dit doe je door eerder opgedane ervaringen te onderzoeken, zoals deze zich nu aan je voordoen. Je kijkt erna met een open en niet beoordelende blik, leert ervan en gaat met deze kennis op zoek naar nieuwe ervaringen die passen bij wat jij wilt in het leven. 

 

Waarom verwijzen?

 

Bij Ervaringsgerichte Therapie Apeldoorn krijgt de cliënt een behandeling op maat, volgens de laatste inzichten in de psychotherapie. De behandeling is ervaringsgericht, pakt de belemmeringen aan die de cliënt ervaart op verschillende niveaus van verwerking. Heeft daardoor verschillende manieren van ‘ingang’, dus kan aansluiten bij uiteenlopende problematieken, karakters en leerstijlen van het individu. Het ervaringsgericht behandelen kan dus zowel goed aansluiten bij cliënten die moeite hebben met verwoorden, of aan de andere kant, juist bij cliënten die uitstekend onder woorden kunnen brengen, maar waar de verbinding met het gevoel ontbreekt of wordt vermeden. Het ervaringsgericht werken kenmerkt zich ook doordat het erg direct is, snel resultaat geeft en een gemeenschappelijk taal spreekt.

 

Achtergrondinformatie  ervaringsgericht 

 

Ervaren wat je voelt, bewust zijn van je gedachten en je gedrag. Dat is wat er voorop staat bij Behandelcentrum Ervaringsgericht. En dan vervolgens samen kijken of dit past bij wie jij echt bent en wat jij voor jezelf wil in je leven. Kun je de bril die je op hebt afzetten en weer open naar jezelf en naar de wereld kijken. Wat vind jíj belangrijk en wat past er bij jóu? Tijd voor nieuwe ervaringen. Ervaringen die je leren wat je anders wil. Die ervoor zorgen dat je anders kunt gaan doen. Dat er voortaan wel tegemoet gekomen gaat worden in je basisbehoeften. Zodat je niet meer aan het overleven bent, maar kunt gaan leven.

We hebben allemaal universele basisbehoeften, maar toch zijn we allen uniek. Omdat we allemaal een eigen persoon zijn met een unieke combinatie van genen en een heel eigen set van ervaringen die we in ons leven hebben opgedaan is er niet 1 behandeling of methode geschikt voor iedereen. In behandelcentrum Ervaringsgericht kijken we daarom heel goed naar elke unieke persoon. Wie ben je? Wat heb je meegemaakt? Wat past er bij je? Wat heb je nodig?

We hebben als behandelaren allemaal dezelfde visie en we zijn allemaal deskundig en goed opgeleid, maar we bieden ook elk onze eigen expertise. En we zijn al net zulke unieke personen en dat zorgt ervoor dat we kunnen aansluiten bij de verschillende behoeften en leerstijlen van onze cliënten.

We werken ervaringsgericht omdat we op deze manier onze cliënten kunnen behandelen op hetzelfde verwerkingsniveau als waarop de problemen zijn ontstaan. Een integratie van de gevoelens, herinneringen, overtuigingen, waarden, gedachten en ervaringen.